Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

spis

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta przy wsparciu pracownika merytorycznego (bliższe informacje, w tym lokalizacja punktów samospisu na stronie https://bip.um.opole.pl/?id=46253 ). W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.”

Funkcjonowanie Placówki 12.04.2021r. – 16.04.2021r

Szanowni Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 08.04.2021r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 26.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI -19. Dyrektor Przedszkola na wniosek rodziców organizuje opiekę dla dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla pozostałych dzieci zorganizowane zostanie nauczanie zdalne poprzez stronę internetową przedszkola oraz aplikację WhatsApp.

Wirtualny Gabinet Psychologiczny

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

UWAGA - REKRUTACJA

PRZERWA WAKACYJNA !!!

1

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Wytyczne GIS- aktualizacja

 
Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy link do najnowszych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Główną zamianą jest zapis dotyczący kwarantanny. Do placówek – zarówno do przedszkoli, jak i żłobków - nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, których domownicy przebywają na kwarantannie.
 

UWAGA !!!

Drodzy rodzice,

prosimy o  wypełnienie  i podpisanie załącznika nr 2 do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 46 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego i dostarczenie go do przedszkola osobiście przyprowadzając dziecko lub prosimy  o wrzucenie go do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do przedszkola.

INFORMACJA

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZY ROK UCZĘSZCZAJĄCYCH  DO PRZEDSZKOLA

1. Zaplanowany czas pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 to 6:30 - 17:00.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w naborze.

3. Upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby ( w załączniku).

4. Opłaty za przedszkole zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola.

         - dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8 zł.

5. Rodzice od 1 września przynoszą do przedszkola:

         - obuwie zamienne dla dziecka,

         - małą poduszkę dla dzieci 3-4 letnich,

         - worek z ubraniami zamiennymi dla dziecka.

Więcej informacji na zebraniu organizacyjnym we wrześniu 2020r.

Upoważnienie 1

 


UWAGA !!!

DOKUMENT PODPISUJĄ TYLKO OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA

(dotyczy klauzuli informacyjnej dla osób upoważnionych do odbioru dziecka)

 

 

 

ZGŁOSZENIA NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Rodzice, którzy są zmuszeni do przyprowadzania dzieci na miesiące wakacyjne ( lipiec, sierpień 2020) proszeni są o zapoznanie się z informacją dotyczącą tego okresu na stronie www.pp46.opole.pl zakładka aktualności.

Zgłoszenie i oświadczenie proszę przesłać na adres e-mail przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie oświadczenia do skrzynki pocztowej przedszkola do dnia 9.06.2020 do godziny 15:00.

KOMUNIKAT – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Szanowni Rodzice,

w związku z pracą przedszkoli w okresie wakacyjnym, placówki będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS. Z  uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia, wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku, w związku z wykonywaniem przez Państwa pracy w trybie stacjonarnym.

Proszę mieć na uwadze, iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. Wprzypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

ZGŁOSZENIE DZIECKA

na miesiące wakacyjny lipiec, sierpień* 2020 r.

Zgłoszenie dziecka  - druk

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW - druk

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Wszystkie publiczne przedszkola, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkoli na najbliższe miesiące, prosimy Rodziców o zapoznanie się informacjami umieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych placówek, a także o kontakt z Dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

plakat duzy z logo kprm

Procedura przydziału dzieci do grup

INFORMACJA DLA RODZICÓW 6-LATKÓW

1

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

        

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

                                                                                                                   Z poważaniem

                         dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 46

 

koronawirus